خاطره ای از منصور رحیمی ، از پس کوچه های خانی آباد   به اطاقش رفتم و از او طلب وجه دستی کردم. به داخل اطاقکی روان شد و ساکی پر از پول که...

بیشتر