جهان پهلوان ، من به مردم تعظیم می کنم عطاءالله بهمنش سراغ تختی رفت تا با او مصاحبه کند او می گوید: کاوانا ژاپنی حریف سوم جهان پهلوان بود که به راحتی ضربه شد....

بیشتر