جهان پهلوان – سیاوش کسرایی بهمن ۱۳۴۰ جهان پهلوانا صفای تو باد دل مهرورزان سرای تو باد بماناد نیرو به جان و تنت رسا باد صافی سخن گفتنت مرنجاد آن روی آزرمگین مماناد آن...

بیشتر