سیاوش ها را میکشند و سهراب ها را … با ساعدی و او (صمد بهرنگی) رفتیم ابن بابویه. سه نفری در یکی از کبابی های اول بازار شاه عبدالعظیم لقمه نانی خوردیم و ماشین...

بیشتر