مرگی که زندگان به دعا آرزو کنند احمد مسجدجامعی حضرت عباس در فرهنگ ما نماد پلونی است، نماد آبروست، نماد عزت است، نماد جوانمردی است و جوانمردی که به هدف خود نرسید، اما به...

بیشتر