حماسه جهان پهلوان تختی

یکی از روزها اتومبیل تختی را می دزدند اما در کمال ناباوری چند روز بعد اتومبیل در نزدیکی منزلش پیدا می شود. تختی وقتی اتومبیل را دید به شک افتاد، چون اتومبیل از نظر شماره و رنگ همان اتومبیل خودش بود ولی قالپاق هایش نو و تودوزی آن تازه شده بود. وقتی در اتومبیل را باز کرد یادداشتی در آن دید که نوشته بود.

 

<< پهلوان برای ما کسر شأن بود که اتومبیل شما  فرسوده و  با تودوزی کهنه و رنگ و رو رفته باشد. آنرا بردیم تر و تمیز کردیم و آوردیم، ما را به خاطر این جسارت ببخش>>.

 

حماسه جهان پهلوان تختی