حضور استاد شهرام ناظری در نمایشگاه جهان پهلوان تختی

 

شهرام ناظری