جهان پهلوان ، من به مردم تعظیم می کنم

عطاءالله بهمنش سراغ تختی رفت تا با او مصاحبه کند او می گوید:

کاوانا ژاپنی حریف سوم جهان پهلوان بود که به راحتی ضربه شد. همین که تختی نفس زنان از تشک پایین آمد و ما را مست شادی کرد و معاندین را ناراحت، میکرفن ضبط صوت را جلوی او گرفتم و گفتم:  نظر شما را برای فردا می خواستم سؤال کنم!… او نفس را در سینه برآمده و ریه های بزرگ خود فرو برد و با شتاب گفت:

فردا حریفان بزرگی پیش رو دارم، ترک و روسی و بلغار باقی مانده اند. چه می شود گفت؟

گفتم: این درست ولی می دانید که در تهران مردم در انتظارند و مشتاق هستند صدای شما را بشنوند.

یک کلمه و یک جمله کافی است، آنها از شما پیروزی نمی خواهند پیام شما را می خواهند. پیام مرد همیشه قهرمان زندگی مردم را می خواهند.

تختی گفت: من به مردم تعظیم می کنم!

عطا بهمنش ،گزارشگر و مفسر کشتی