بازدید استاد ابراهیم حقیقی و استاد عباس مشهدی زاده از نمایشگاه جهان پهلوان

 

 استاد ابراهیم حقیقی و استاد عباس مشهدی زاده