مصطفی چمران – از پس کوچه های خانی آباد تا ژرفای دل مردم

تختی از دوستان من بود. افتخار داشتم که در دبیرستان دارالفنون تحت تعلیم او کشتی یاد بگیرم. وقتی خاطرات سوزناک و دردانگیز خود را به او می گفتم باران اشک از چشمانش سرازیر می شد.

به یاد می آورم روزهایی را که مزدوران رژیم دانشجویان را محاصره می کردند تختی ظاهر می شد و دانشجویان با فریاد تختی تختی او را به کمک می طلبیدند و دشمن پراکنده می شد.

تختی رمز قهرمانی و پهلوانی در آیین ماست. او از توده های مردم برخاست، کسی که تحصیلات عالی نداشت و از خانواده مرفه برخوردار نبود، چنان مثل روح، وجود مردم را تسخیر کرد که شخصیت او بدینسان متجلی شد.

از پس کوچه های خانی آباد تا ژرفای دل مردم
مصطفی چمران